اختلال شخصیت ضداجتماعی چیست؟

اختلال شخصیت ضداجتماعی چیست؟ اغلب این افراد ظاهری طبیعی و حتی گرم و دوست‌داشتنی دارند .اما در سابقه آن‌ها مختل بودن حوزه‌های بسیاری از کارکردهای زندگی‌شان دیده می‌شود. دروغ‌گویی،فرار از مدرسه،فرار از خانه ،دزدی،دعوا،سوءمصرف موادواعمال غیرقانونی،تجاربی است که این‌گونه بیماران نوعاً از ابتدای کودکی‌شانداشته‌اند. بیماران مبتلا هیچ‌گونه افسردگی یا اضطرابی از خود نشان نمی‌دهند. [...]