زبان آموزی کودکان: معنی گریه، نقص گفتاری، لکنت و پیشرفت تکلم

زبان (سخن‌آموزی) در کودکان  ))دوره‌ی کودکی اول  (( انواع زبان در کودکان چیست؟ کودک در برقراری ارتباط با دیگران ابتدا از زبان علامتی_نشانه‌ای و سپس از زبان گفتاری استفاده می‌کند. زبان علامتی_نشانه‌ای:کودک پیش از [...]